W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) przekazujemy Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę Agrowit.

1. ADMINISTRATOR
Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot:

Przedsiębiorstwo AGROWIT z siedzibą w Pomarzanach 38, 99-340 Krośniewice, NIP: 7751004717, REGON: 610188260.
zwany dalej Administratorem.

2. POSTAĆ DANYCH
Przetwarzane dane osobowe: imiona, nazwisko i/lub nazwa firmy, numer NIP, PESEL, adresy siedziby, korespondencyjny, dostawy, adresy e-mail i numery telefonów.

3. CEL PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu :
zawarcia umów handlowych kupna – sprzedaży, w tym dokumentów sprzedaży i zakupu, zamówień, odpowiedzi na pytania ofertowe itp. pomiędzy Państwem a Administratorem

 • umożliwienia kontynuacji współpracy pomiędzy Administratorem danych osobowych a Państwem,
 • świadczenia przez Administratora usług na rzecz Państwa,
 • przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego realizowanego przez Administratora danych osobowych,
 • obsługi procesu reklamacji,
 • wykonywania umów, zamówień i zobowiązań (w niezbędnym zakresie),
 • realizacja obowiązku prawnego (w szczególności sporządzania i przechowywania dokumentacji – faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych),
 • potwierdzanie wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
 • innej korespondencji niezbędnej do realizacji zadań wykonywanych przez Administratora na rzecz Państwa.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

4. PODSTAWA PRAWNA
Podstawą prawną przetwarzania Państw danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – Państwa zgoda.

5. OKRES PRZETWARZANIA
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy pomiędzy Administratorem a Państwem i wypełnienia  wszelkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy, lub zgłoszenia sprzeciwu, a po tym przez okres wymagany aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych.
Państwa dane osobowe, w zakresie umożliwiającym wykonanie dostaw zakupionych przez Państwa u Administratora towarów, tj. imię, nazwisko, adres dostawy, ewentualnie telefon kontaktowy, są powierzane do przetwarzania podmiotom realizującym usługi magazynowo-logistyczne dla Administratora.

Powyższe dane osobowe są powierzane na czas wymagany aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
Dane Państwa mogą być przekazane instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS i innym organom, które są zwolnione z obowiązku uzyskania Państwa zgody do przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, informatyczne itp. związanym z Administratorem odrębnymi umowami, na czas realizacji zleconych usług.
Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7. PRAWA
Zgodnie z rozporządzeniem RODO przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Agrowit - Hurtownia Dodatków Paszowych

Przedsiębiorstwo AGROWIT powstało w 1993 roku w Pomarzanach koło Kutna, gdzie obecnie mieści się centrala firmy. Jesteśmy firmą rodzinną, znaną na polskim rynku jako solidny dystrybutor surowców i dodatków do produkcji wszystkich rodzajów pasz, preparatów mlekozastępczych, oraz koncentratów.

Kontakt - Centrala

Pomarzany 38

99-340 Krośniewice

Telefon: +48 (24) 252 43 85
Fax: +48 (24) 252 30 71

Kontakt - Piotrków Tryb.

ul. Gliniana 6

97-300 Piotrków Trybunalski

Telefon: +48 (44) 647 25 66
Fax: +48 (44) 647 25 66

Kontakt - Pomorze

Nowe Polaszki 54

83-433 Stare Polaszki

Telefon: +48 (58) 687 61 05
Fax: +48 (58) 687 61 05